سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایرج جزیرئیان – گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا

چکیده:

آنالیز جزر و مد شامل مشخص نمودن دامنه تمام مولفه های مهمهارمونیکهای اصلی و تعیینتاخیر فاز نسبت به فازهای اصلی مولفه های فوق در جزر و مد تعادلی می باشد. در واقع آنالیز جزر و مد تجزیه نتایج حاصل از مشاهدات ثبت شده جزر و مدی به مولفه های آن می باشد که از روشهای مختلفی می توان این پدیده را مورد بررسی قرار داد یکی از این روشها تئوری فوریه است که بحث اصلی ما در این مقاله می باشد . این مولفه های هارمونیک می توانند در پیش بینی جزر و مد در اینده مورد استفاده قرارگیرند اگراطلاعات جزر و مدی در یک موقعیت ثابت براییک پریود زمانی مناسب ثبت شده باشد آنالیز هارمونیک اثر مولفه های نیروی جزر و مد بر روی ارتفاع جزر و مد در این موقعیت را نشان خواهد داد ولی مولفه های ارتفاع جزر و مد خواص مشابه با مولفه های تولید جزر و مد برای یک موقعیت معلوم را ندارند بنابراین شکل حوزه آبگیر اطراف آن نقطه باعث می شود که آب در یک روش احد به مولفه های نیرویهای تولید جزرو مدی پاسخ دهد به این همین دلیلجهت آنالیز وپیش بینی دقیق جزر و مد در یک منطقه وسیع مانند خلیج فارس نیاز به ایستگاه های جزر و مدی متعدد بااطلاعاتپیوسته میباشد. که در این قماله جهت نیل به این هدف از چندین ایستگاه جزر و مدی استفاده شده است.