سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جمالی جهرمی – لیسانس، دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ت
رضا رحمان نژاد – استادیار، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از مهمترین مراحل طراحی نگهداری و تحلیل پایداری تونل، پی شبینی میزان جابجایی محیط تونل و نوع نگهداری آن می باشد. مقدار جابجایی دیواره تونل و میزان نگهداری مورد نیاز برای آن به ابعاد تونل، تنش های اولیه موجود، خواص زمین اطراف تونل و شیوه بازکردن تونل بستگی دارد. با تغییر روش بازکردن تونل مقدار جابجایی در نقاط اطراف تونل تغییر خواهد کرد که میتوان با
انتخاب شیوه بازکردن مناسب شرایط پایداری را برای تونل تامین نمود. شیوه های انتخاب شده جهت بازکردن تونل تمام جبهه, انگلیسی, بلژیکی، اتریشی و آلمانی م یباشند. هدف از انجام این پروژه مقایسه پارامترهای هندسی نگهداری پایدار، در شیوه هایمختلف بازکردن تونل در شرایط ثابت زمی نشناسی م یباشد که با توجه به میزان تغییر شک لهای افقی و قائم در اطراف سازهبدست می آید. در این بررسی پایداری تونل بر اساس روش عددی (با نرم افزار FLAC 2D بر مبنای روش(FDM مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که روش بازکردن تونل تاثیر مستقیم بر جابجایی ها در اطراف آن دارد. در پایان مقاله نیز به یک مورد از کاربرد رو ش های بخشی در حفر تونل اشاره می شود.