سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس ابن النصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بی تا جانفشان – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و ان ژی
احمد کرمانپور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شکست یا ترک خوردن قطعات ب ه ظاهر سالم ریختگی حـین ماشـینکاری، یکی از مشکلات معمول کارگاه های ریخته گری است . یکـی از دلایـل ایـن پدیده، باقیماندن تنش در قطعه به علت سرد شـدن غیـر یکنواخـت اسـت . همچنین محدودیت قالب در برابر قطعه در نقاط مختلف یکسان نبوده و این امر نیز باعث ایجاد تنش پسماند در قطعه می شود . در کـار حاضـر، فرآینـد انجماد و سرد شدن یک قطعه کاسه ترمز در عملیات ریخته گری ثقلی ماسه ای اتوماتیک به روش المان محدود و توسط نرم افزار پروکست ١ شبیه سازی گردید . به این منظور از آنالیز کوپله حرارتی – سازه ای اسـتفاده شـد . نتـایج شبیه سازی نشان داد که ماکزیمم تنشهای پسماند درقـسمتهای بـا مـدول حجمی کمتر، که زودتر منجمد می شوند، به وجود می آید . همچنین میزان استحکام قالب و محل قرار دادن تکیه گاهها، در انجـام آنـالیز سـازه ای، بـر میزان و نحوه توزیع تنش در قطعه موثرند