سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم غیاث آبادی فراهانی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری- سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

در این مقاله جزئیات آنالیز عددی جریان در پشت صفحات مستغرق مورد مطالعه قرار گرفته است. برای حل معادلات سه بعدی نایر استوکس با عدد رینولدز، مدل استاندارد آشفته k −ε استفاده شده است. مدل k −ε شامل دو نوع معادله بر حسب k و ε می باشد. تاثیر زبری بستر با در نظر گرفتن تابع دیواره دو نقطه ای اعمال شده ات. پیشنهاد های بدست آمده از حل مدل عددی با مقادیر عملی اندازه گیری شده از یک کانال با مقطع مستطیلی و بستر تغییر شکل یافته مقایسه شده اند. جزئیات اندازه های عملی شامل سرعت رسوبات در تمام جهات، در نواحی نزدیک به صفحه و نواحی دور تر، با مقادیر پیشنهادی مدل عددی مقایسه شده اند.