سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

اصلی ترین علت خسارت دیدن ساختمانها درمجاورت گودبرداریها ، جابجاییهای بیش ازحد دیوار حائل و متعاقب آن نشست و بالا آمدگی نشست و بالاآمدگی زمین می باشد.بنابراین چنانچه حداقل خسارت مدنظرباشد باید جابجایی دیوار به حداقل مقدارخود برسد.دراین مقاله اثربخشی دال_JET-GROUTING (J-G)در کاهش جابجایی دیوار،نشست و بالا آمدگی زمین بررسی می شود .بدین منظور ازنرم افزار المان محدود _PLAXIS V8.2 برای آنالیز عددی مسئله استفاده می گردد .