سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود آقاعلی – آزما یشگاه واندوگراف – مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران – ت
فرهاد خسروی – دانشگاه هنر اصفهان
پروین اولیائی – آزما یشگاه واندوگراف – مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران – ت
علی باقی زاده – آزما یشگاه واندوگراف – مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران – ت

چکیده:

در این مقاله نتایج آنالیز کیفی و کمی برخی از دست نوشته های دوره قاجاریه که با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و با روش پیکسی به دست آمده، ارائه شده است . هدف از این بررسی اندازه گیری غلظت عناصر در مرکبهای مختلف و کاغذها است . این آزمایشها کارآئی عالی این روش آنالیز را نشان می دهد