سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استادیار گروه سازه
احمد حسینی کردخیلی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این مقاله اثر همزمان سه مولف هی لرزه ای زلزله بر روی ساختمانهای فولادی با سیستم MRF (قاب خمشی) مورد بررسی قرار میگیرد. شتابنگاشتهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از طبس ( ۱۹۷۸ ) و نورتریج ( ۱۹۹۴ ) و پاسخهای لرز های مورد بررسی نیروی محوری ستونها و لنگر خمشی و برش تیرها م یباشد. اثرات مولفه قائم زلزله با تحلیل مدلهای ۳ و ۱۵ طبقه فولادی (ساختمانهای کوتاه و بلند)، با فرض رفتار غیرخطی مصالح صورت میپذیرد. مدلهای مورد مطالعه دارای دهانه هایی به طول ۵ و ۱۵ متر و خروج از مرکزیتهای ۰% و ۱۵ % میباشند و بدین
ترتیب اثر طول دهان هها و نیز اثرات خروج از مرکزیت، در پاسخهای ناشی از مولفه قائم، بررسی میگردد. نتایج نشان میدهد که بیشترین اثر مولفه قائم نیروی زلزله بر روی نیروی محوری ستونها مشاهده م یگردد که این اثر در ساختمانهای کوتاه بیشتر از ساختمانهای بلند به چشم خورده است. البته افزایش تعداد طبقات و نیز زیاد شدن طول دهانه ها، باعث کاهش حساسیت نیروی محوری ستونها به تغییرات اثرات لرز های و در نتیجه اثر مولفه قائم زلزله می شود. اثر خروج از مرکزیت نیز در مدلهای داری تعداد طبقات کمتر و طول دهانه ی بلندتر، بیشتر به چشم میخورد. بعلاوه با افزایش خروج از مرکزیت شاهد افزایش درصد اختلاف میان اثر سه مولفه لرزه ای و اثر دو مولف های در لبه دارای تمرکز جرم کمتر هستیم.