سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حاجی قاسمعلی – دانشجوی دکتری سازه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رضا اسمعیل آبادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مقاومت برشی تیرورقها با توجه به نظریه‌های باسلر و پورتر که به ترتیب مبنای آیین‌نامه‌های AISC و BS5950 قرار گرفته است، تعیین می‌گردد. بر طبق نظریه‌های فوق، مقاومت برشی نهایی تیرورقها شامل دو بخش کمانشی و پس‌کمانشی می‌باشد. اگر چه مقاومت برشی ارائه شده توسط نظریه‌های فوق با نتایج تجربی سازگاری خوبی دارند، اما بررسیهای انجام شده در پژوهش حاضر شامل محاسبه مقاومت کمانشی و مقاومت نهایی برشی تیرورقها به کمک نرم‌افزارANSYS و مقایسه با نتایج آزمایشهای موجود، نشان می‌دهد که این نظریه‌ها اغلب مقاومت کمانشی را کمتر و مقاومت پس‌کمانشی را بیشتر در نظر می‌گیرند که این به ترتیب ناشی از کم در نظر گرفتن صلبیت اتصال بال به جان از یکسو و عدم محاسبه اثرات تنشهای ناشی از خمش خارج از صفحه از دیگر سو می‌باشد.