سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیر
رامین ابراهیمی – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدمحسن مشکسار – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق فرآیند شکل دهی یک قطعه از جنس آلومینیم خالص تجاری توسط روش اکستروژن شعاعی مستقیم به روش اجزاء محدود غیرخطی به وسیله نرم افزار ABAQUS شبیه سازی شده است. اثر فاکتورهای طراحی مانند قطر ماندرل، ضخامت دیواره لوله، ضخامت شکاف افقی و شرایط اصطکاک بر نیروی لازم برای تغییر شکل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای انجام بررسی های آزمایشگاهی یک مجموعه قالب مناسب طراحی و ساخته شد. نمودار آزمایشگاهی نیرو بر حسب جابجایی با نتایج حاصل از روش اجزاء محدود مقایسه شد و نزدیکی بسیار خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و تئوری به دست آمد.