سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آی دانای قزاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه ت
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در یک حوضه آبخیز بهره برداری بهینه از منابع طبیعی بدون برنامه ریزی صحیح و مدیریت آبخیز امکان پذیر نیست. از جمله مسائلی که در مدیریت صحیح ابخیز می تواند موثر باشد، مدیریت سیلاب است . اولین گام در مدیریت سیلاب، آنالیز فراوانی آن استبا توجه به اینکه در این آنالیز داده های پرت نقش موثری دارند، در تحقیق حاضر هدف اصلی تعیین داده های پرت با استفاده از روش های مختلف می باشد.
این روش های مبتنی بر آماره های شیپرو – ویلک ، چولگی ، کشیدگی ، انحراف معیار و RST می باشند. از آنجایی که در سال های اخیر بخش شرقی استان گلستان با سیل هایی مواجه گردیده استکه از نظر مقدار ، جزو سیلاب های نادر بوده اند،لذا مطالعه موردی این تحقیق بر روی بخشی از زیر حوضه رودخانه گرگانرود دراستان گلستان انجام گردیده است. در این تحقیق سری جریان های حداکثر سالانه ایستگاه های تنگراه و گالیکش به عنوان دو ایستگاه اصلیمورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا تبدیلات لوگ نرمال، پیرسون و لوگ پیرسون نوع III برای نرمال سازی داد ه ها انجام گردید. سپس با توجه به آماره ها برای ایستگاه تنگراه و گالیکش در سطح معنی داری ۱% تعداد داده های پرت تعیین گردید که مقدار آن با توجه به نوع توزیع استفاده شده متفاوت بود.