سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه مالمیر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته منابع آب گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهر
مجید خلقی – دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

بهره برداری از رودخانه به منظور استفاده های مختلف، نیاز به شناخت رژیم آبدهی آن دارد؛ به خصوص درمواقع کم ابی ها که حساسیت پروژه های آبی به آن بیشتر می باشد، آگاهی از میزان دبی، دوره وقوع و فراوامی کم آبی هاحائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق بررسی توزیع های متداول و مناسب جهت آنالیز فراوانی کم آبی ها و در نتیجه شناسایی مناسب ترین توزیع با استفاده از آزمون ضرایب همبستگی برازش احتمالاتی می باشد. مطالعه موردیاین تحقیق در حوضه آبریز تابش و مرداب انزلی واقع در ساحل جنوب غربی دریاچه خزر با استفاده از سری کم آبی های هفت روزه ۱۳ رودخانه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که از بین توزیع های مورد بررسی شامل لوگ نرمال و ویبول دو و سه پارامتری، پیرسون و لوگ پیرسون نوع ۳، مناسب ترین توزیع برای کم آبی های هفت روزه در این حوضه، توزیع پیرسون نوع ۳ است.