سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن نصریان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده:

در این پژوهش آب شرب دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا و آب شرب شهرضا و اصفهان مورد آنالیز قرار گرفت. با توجه به اینکه آب شرب و غیر شرب دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا از یک حلقه چاه عمیق استحصال می شود و هیچگونه مراحل تصفیه روی آن انجام نمی شود و مستقیما مورد استفاده قرار می گیرد، شبهاتی را از لحاظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی ایجاد کرده است. ضمنا آب شرب شهرضا نیز از چاههای عمیق و نیمه عمیق و در منطقه حفاظت شده جنوبی شهر استحصال می شود و بدون هیچگونه تصفیه فیزیکی و شیمیایی و فقط با ضد عفونی کردن با ترکیبات کلره(و آنهم به صورت ابتدایی) به شبکه شهری تزریق می شود که آنالیز دقیق آن الزامی بود.آب شرب شهر اصفهان گرچه در تصفیه خانه آب باباشیخ علی در غرب اصفهان مورد تصفیه قرار می گیرد و کیفیت تصفیه آب در تصفیه خانه نیز بسیار مطلوب است اما به علت کمبود آب تصفیه شده در بعضی مناطق آب زیر زمینی استحصال شده و مستقیما به شبکه تزریق می شود که کیفیت آب در بعضی مناطق کمتر از حد مطلوب است. بنابراین آنالیز این آب نیز الزامی بود.در این پژوهش هر سه نمونه آب بطور دقیق مورد آنالیز قرار گرفت و نمونه های بسیار متنوع در طی فواصل زمانی و مکانی جمع آوری و با استفاده از روشهای استاندارد() اعم از روشهای کلاسیک شامل روشهای حجمی و وزنی و روشهای دستگاهی شامل اسپکترفتومتری UV-VIS ، اسپکتروسکوپی اتمی نشری، اسپکتروسکوپی اتمی جذبی، ICP ، روشهای الکتروشیمی اعم از هدایت سنجی، پتانسیومتری،PH متری و … مورد آنالیز قرار گرفت. ضمنا محاسبات آماری بر روی نتایج انجام شده است که می توان به آزمایش R1/R2 ، آزمایش F، آزمایش Q و … اشاره کرد. برای هر نمونه آب حدود ۴۷ فاکتور اعم از تست های فیزیکی و شیمیایی و میکروبی انجام شد. نتایج نشان می دهد که بعضی از فاکتورها در این سه نمونه آب از حداکثر مطلوب کمتر، بعضی بیشتر و بعضی فاکتورهای حتی از حداکثر مجاز نیز بیشتر است که نتایج در جداول مربوطه ثبت شده است.