سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا غفاری – دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید امین سلامتیان – دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دربسیاری ازمسائل مهندسی به ویژه مهندسی هیدورلیک عدم قطعیت های موجود درداده ها و تئوری ها هم درمرحله تحلیل و هم طراحی منجربه لزوم استفاده ازروشهای احتمالاتی می شود درراه حل های قدیمی با استفاده از ضرایب اطمینان تجربی مسئله عدم قطعیت ها را حل کرده اند این ضرایب ازتجارب قبلی منتج می شوند و ممکن است ایمنی قطعی و یا رفتار رضایت بخشی دربر نداشته باشند آنالیزقابلیت اطمینان روشی است که درآن باتوجه به ویژگی های آماری میزان ایمنی سیستم تحت عوامل شناخته شده محاسبه می شود ، دراین مقاله با تشریح پیچیدگی های موجود در آبشکستگی پایه پلها ، با استفاده ازآنالیز قابلیت اطمینان مرتبه اول نسل اول ،احتمال شکست یک پایه پل تک تحت اثرآبشکستگی را محاسبه کرده و با نتایج سایرمحققین مقایسه کردیم .