سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسین محمد حسین – استادیار دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی عمران
فرزاد حبیب بیگی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا میرحبیبی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک- شرکت مهندسی مشاور سازبن پژوه

چکیده:

تونلهای شهری از جمله تونلهای مترو از سازه های پراهمیت شهری هستند که عملکرد مناسب آنها بخصوص در زمان زلزله جهت برقراری شریانهای حیاتی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردا ر است . در این مقاله تحلیل و آنالیز لرز ه ای تونلهای دوقلوی متروی شهر اصفهان واقع در مرکز ایران با استفاده از روش حل مستقیم به کمک FEMمورد بررسی قرار گرفته است . مسائلی نظیر نحوهمدلسازی، ابعاد المان بندی و فاصله تونلها از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است.