سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی باغبان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدباقر ایانی – استادیار دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد
زهره شمس – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مطالعه به حل معکوس مسأله انتقال حرارت هدایت-تشعشع در یک محفظه دو بعدی با محیط جاذب، صادر کننده و با پراکندگی ایزوتروپیک پرداخته شده تا به کمک آن ضریب جذب محیط بهصورت تابعی از دمای محیط تخمین زده شود. حل مستقیم معادله انتقال حرارت تشعشعی به کمک روش مختصات مجزا S4 روش حجم محدود انجام شده است. معادله انرژی با روش حجم محدود گسسته شده است. از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک-گرادیان مزدوج در حل مسأله معکوس کمک گرفته شده است. به منظور بررسی دقت حل، سه مسأله ارائه و اثر خطای محاسباتی بر دقت حل مسأله، بررسی شده است. نتایج حاکی از توانایی بالای روش در تخمین ضریب جذب است. همچنین مشاهده میشود که تخمین ضریب جذب محیط به خطای اندازهگیری حساساست.