سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد و رئیسمرکز تحقیقات منابع آب
مهدی حیدری – کارشناسارشد پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
روح اله فتاحی نافچی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

برآورد سیلاب در پروژه های مختلف توسعه منابع آب، راهسازی، شهرسازی و نظایر آن دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است. یکی از روشهای متداول در تعیین سیلاب حوضههای فاقد آمار استفاده از تکنیک آنالیز منطقهای میباشد. در این تحقیق استان چهارمحال و بختیاری به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. این استان حوضه سرشاخههای دو رودخانه مهم کارون و زاینده رود را در خود جای داده و برآورد سیلاب در این منطقه حائز اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق از آمار و اطلاعات ۱۸ ایستگاه هیدرومتری واقع در استان استفاده شد. مساحت حوضه بالادست این ایستگاهها از حدود ۴۰ تا بیشاز ۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع متغیر است. پسازبازسازی و تکمیل آمار این ایستگاهها با کاربرد تکنیک رگرسیون چندگانه، روابط منطقهای مختلفی برای برآورد حداکثر دبی سیلاب بدست آمد. در نهایت بر اساسآزمونهای آماری، نتایج نشان داد با در نظر گرفتن بارش سالانه و حداکثر بارش ۲۴ ساعته میتوان حداکثر دبی سیلاب را را دقت بیشتری از طریق روابط منطقهای بدست آورد.