سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین اشرفی – بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
مهدی کسرایی –
شیدخت جوادی –

چکیده:

یکی از مسائل اساسی در حوزه عل وم مهندسی بیولوژیکی و مواد غذ ایی، آسیبهای وارده به مواد بیولوژیکی فاسد شونده مانند می وهها و سبزیجات می باشند. استحکام یا سف تی، پارامتر بسیار مهمی در تشخیص رسیدگی و کیفیت اکثر تولیدات باغی میباشد. اندازهگیر ی و تعیین استحکاماین نوع مواد در مراحل مختلف تولید، جابجایی و بازاریا بی پس از برداشت به منظور اعمال یک فرآیند مدیریتی مناسب برای حفظ کیفیت آن ها حیاتیاست. در این مقاله، یک شاخص استحکام (سفتی) مفید برای مواد بیولوژیکی بیضیگون با تزویج روش محاسباتی مودال المانهای محدود و یک روش تحلیلی انطبا قی معرفی م یشود. این شاخص استحکام به جرم، دانس یته و دو فرکانس ط بیعی پا یینترین مدها ی کرو ی تحت شر ایط مرز ی آزاد در طولمحورهای کوتاه و بلند مواد بیضیگون بستگی دارد . با استفاده از نتایج مدلسازی سه بعد ی به روش تحلیل مودال المان ها ی محدود و اس تنتاج یکمعادله ریاضی اختصاصی با روش تحلیل انرژ ی ریلی، استخراج این شاخص استحکام فراهم ش د. نتایج رضا یتبخش مدل سازی مذکور نشان م یدهد که معادله پیشنهادی بر ای تخم ین استحکام مواد بیولوژ یکی باغ ی مانند میوهها و سبز یجات بیضیگون مناسب است . این شاخص توسعه یافته ج دید برای تخمین استحکام در مواد بیولوژیکی کروی نیز قابل استفاده میباشد