سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید حسینی تودشکی – دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو هیئ

چکیده:

آنالیر مورفوتکتونیکی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک به عنوان یک ابزار شناسایی در تشخیص مناطق با دگر شکلی تکتونیکی سریع و یا به منظور ارزیابی تغییرات نسبی فعالیت تکتونیکی در مناطق ویژه به کار می رود. ما این آنالیز را در منطقه گسلی شمال آب بر به کار برده ایم که این منطقه در بخش طارم علیای استان زنجان واقع شده است. منطقه گسلی شمال آب بر به این دلیلی انتخاب شده که این منطقه دارای پهنه خرد شده ای است که با گسیختگی های لرزه ای نیز همراه بوده است. آنالیز مورفوتکتونیکی منطقه گسلی شمال آب بر بر اساس چهار شاخص ژئومورفیک شناخته شده یعنی شاخص سینوسی بودن جبهه کوهستان(Smf)، شاخص شیب آبراهه ها (SL) ، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (VF) و فاکتور تقارن توپوگرافی مورب(T) صورت گرفته است. این شاخص ها ارزوی نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی منطقه اندازه گیری شده تا از این طریق تکتونیک فعال در این منطقه با فرایندهای فرسایشی در کل ناحیه مطابقت داده شود.نتایج بدست آمده نشان می دهند که به جز قطعه گسلی موجود در شمال غرب منطقه، بقیه قطعات گسلی دارای فعالیت تکتونیکی بالایی بوده و به اولین رده تکتونیکی نسبت داده می شوند. به هر حال، تغییرات مکانی فعالیت تکتونیکی در طول قطعات گسلی نشان می دهند که روند عمومی افزایش فعالیت تکتونیکی به سمت شرق منطقه می باشد و یک روند کاهش تدریجی فعالیت تکتونیکی را به سمت غرب شاهد هستیم.