سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین پورمتین – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
علی اکبر داودی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حشمت اله اقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
ابوالفضل نجیمی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

تولید رسوب حوضه های آبخیز می تواند به عنوان شاخص مستقیم در اندازه گیری فرسایش اراضی بالا دست به کار رود. با استفاده از معادلات رگرسیونی م یتوان تولید رسوب حوض ههای آبخیز فاقد ایستگاه را برآورد کرد. لذا تحقیق حاضر در همین راستا در حوزه آبریز دریاچه نمک انجام شد.به جهت تعیین رسوب معلق و محلول ویژه حوضه آبریز دریاچه نمک, ۲۱ ایستگاه رسوب سنجی با دوره آماری ۲۳ سال انتخاب گردید و با توجه به آمار میزان مواد معلق و محلول و همچنین دبی آب هر ایستگاه رسوب معلق و محلول ویژه زیر حوضه های شاخص منطقه بر حسب تن در کیلومتر مربع در سال تعیین گردید . در حوضه های بالادست ایستگاهها ۳۰ ویژگی بعنوان عوامل موثر درتولید رسوب به دست آمد و تجزیه و تحلیل فراوانی رسوب معلق در منطقه نیز با استفاده از آمار رسوب ویژه معلق ۲۱ ایستگاه رسوب سنجی انجام شد.در خصوص تعیین مدلهای برآورد رسوب معلق و محلول حوضه آبریز دریاچه نمک, در بررسی آنالیز ناحیه ای و تعیین مناطق همگن, ابتدا بر اساس روش آماری تجزیه و تحلیل عاملی از بین ۳۰ متغیر اصلی زیر حوضه ها, متغیرهای اصلی تعیین و با توجه به روش تجزیه و تحلیل خوشه ای گروه های همگن مشخص و صحت گروهها توسط روش تجزیه و تحلیل متمایر کننده مورد تایید قرار گرفت. آنگاه توسط رگرسیون چند متغیره، معادلات رگرسیونی برآورد کننده رسوب برای هر کدام از گروههای همگن ارائه شد.