سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روژان شیخانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری & -دانشگاه تهران- دانشکده کشاو
امیر موسوی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پریسا جنوبی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
سیروس عبدمیشانی – دانشگاه تهران- دانشکده کشاورزی

چکیده:

از عوامل تهدید کننده در کشت گیاه دانه روغنی کلزا، حضور علفهای هرز می باشد و علفکش گلایفوسیت به صورت وسیع الطیف و غیر انتخابی در کنترل آنها بسیار مؤثراست . این علفکش اثر مخربی بر روی رشد گیاهان از طریق بازدرندگی یکی از آنزیمهای کلیدی در مسیر شیکیمات یا ۵ انول پیروویل شیکیمات-۳-فسفات سنتاز (EPSPS)، می گذارد. راهکار بهینه شده در این راستا کلون و افزایش بیان ژنهای EPSPS در گیاهان هدف می باشد.بنابراین ژنهای EPSPS از منابع مختلف گیاهی و باکتریایی جدا و در گیاه کلزا تحت پروموتر CaMV35s افزایش بیان یافت. در این تحقیق پس از بذردهی این گیاهان، آنالیز نسل دوم (T1) از جنبه های مولکولی و فنوتیپی اجرا شد. به این ترتیب مقاومت به آنتی بیوتیک کانامایسین و گلایفوسیت در گیاهچه ها و کالوس مشاهده شد، علاوه بر این نسبت تفرق مندلی صفت موردنظر تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نیز حضور و بیان ژنهای EPSPS در گیاهان نسل دوم توسط آزمایشات PCR و RT-PCR اثبات گردید.