سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبد ا .. اردشیر – استاد یار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد صبور – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور صدر انگار
محمد وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

از آنجاییکه قرائت کنتور مشترکین در کشور بصورت سیکل دو ماهه می باشد ، سوابق قرائت کنتورها تشکیل یک سری زمانی را داده که با آنالیز آن میتوان به مدل مصرف دست یافت و بر اساس آن نسبت به تعیین و برآورد نیازهای آبی اقدام نمود . در این مقاله که بر اساس نتایج حاصل از آنالیز سری زمانی بر روی سوابق آماری مصرف مشترکین شهر دلیجان در استان مرکزی صورت گرف ته ، روش و نحوه آنالیز به همراه روابط و معادلات مصرف مشترکین این شهر که در برآورد نیازهای آبی سالهای آتی می توان از آن بهره جست در هر سیکل دو ماهه ، بیان شده است .