سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رضا کاظمی گل خندان – دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
رامین کاظمی – دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

چکیده:
ولتاژهای شفت از جمله پدیده هایی می باشند که در ماشین های دوار وجود دارند و منابع متفاوتی به نسبت های مختلف دربه وجود آوردن این ولتاژها سهیم هستند. اگر مقدار ولتاژ شفت از سطح ولتاژ شکست دیالکتریک مربوط به لایه روغن موجوددر یاتاقان ها فراتر رود، جریان دشارژی از آنها عبور خواهد کرد که این جریان منجر به وارد شدن صدمه های شدیدی به روغنیاتاقان ها و ایجاد حباب در آن ها می گردد. به منظور بررسی پدیده ولتاژهای شفت، مدلسازی دقیق سیستم مورد مطالعهضروری است. در گام نخست در این مقاله مدل گسترده ای جهت بررسی ولتاژهای شفت و جریان های عبوری از یاتاقانها، که در نتیجه اثر سیستم های تحریک استاتیک در تربوژنراتورها ایجاد می شوند، استخراج شده است. در گام بعدیراهکارهای موجود جهت مقابله با این ولتاژهای ناخواسته بررسی شده اند و پس از آن یکی از راهکارهای مقابله با ولتاژشفت که عبارتست از نصب فیلتر پسیو در خروجی یکسوکننده سیستم تحریک، پیشنهاد و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتهاست. راهکار پیشنهادی روی مدل ارائه شده از سیستم پیاده سازی شده است. مدل استخراج شده از سیستم به همراه راهکار ارائه شده، در MATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده اند و نتایج به دست آمده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.راهکار پیشنهادی به صورت نمونه بر روی واحد نیروگاهی مورد بررسی پیاده سازی شده است. به منظور بررسی نتایج حاصلاز شبیه سازی ها و کارآمدی فیلتر طراحی شده، تست های عملی از واحدهای نیروگاهی زیرمجموعه شرکت مادرتخصصیمپنا به عمل آمده و حاصل آن در مقاله آورده شده است.