سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدرت مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
جمال صیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
جواد روحی – دانشگاه مازندران
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی از اتصال زمین در شبکه های توزیع ، تثبیت ولتاژ شبکه و آماده سازی مسیری آسان برای گذر جریان خطا به زمین می باشد. اغلب اثر زمین کردن در بررسی سیستم توزیع نادیده گرفته م ی شود یا اهمیت کمی به آن می دهند . در این بررسی مشاهده می شود هنگام افزایش مقاومت اتصال زمین ، ولتاژ نول در ابتدای فیدر اصلی کاه ش یافته و در انتهای فیدر افزایش می یابد و جریان سیم نول در ابتدای فیدر زیاد شده ودر انتهای آن کم می شود. جریان نشتی به زمین با افزایش مقاومت اتصال زمین کاهش م ی یابد. با افزایش مقاومت اتصال زمین هنگام خطای تک فاز به زمین موجب زیاد شدن دامنه بیشبود ولتاژ (Sag) کم شدن دامنه کمبود ولتاژ (Swell) می گردد. همچنین مقاومت خطای زمین تاثیر زیادی بر پروفیل ولتاژ هنگام خطای تک فاز دارد ، بطوری که با افزایش مقاومت خطای زمین بیشبود ولتاژ (Swell) و کمبود ولتاژ (Sag) کمتر خواهد شد. نتایج شبیه سازی اثر اتصال زمین در سیستم های توزیع را بخوبی نشان می دهد. این مقاله اثر زمی ن کردن بر کیفیت توان در سیستم های توزیع سه فاز چهار سیم ه که به صورت نام تق ارن بارگذاری شد ه اند را بررسی می کند. این بررسی شامل اثراتصال زمین سیستم بر روی ولتاژ و جریان نول در عمکرد عادی شبکه و ولتاژ و جریان فازها هنگام خطای تک فاز می باشد