سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود آقا علی گل – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای، گروه پژوهشی فیز
محمدرضا کتابداری – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای
علی باقی زاده – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای، گروه پژوهشی فیز
پروین اولیائی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای، گروه پژوهشی فیز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون ) ) Micro-PIXE توزیع عنصری کانی های مختلفی از جمله کانیهای اورانیوم دار در مقیاس میکرونی آنالیز و بررسی شده است . با استفاده از توزیع عنصری بدست آمده و همبستگی بین عناصر ، عناصر تشکیل دهنده هر کانی در نمونه های مختلف مشخص شده است . همچنین با استفاده از ذرات برگشتی از نمونه ) ) Micro- RBS عناصر سبک موجود در کانی ها به دست آمده است .