سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
حامد صفاری – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محسن راتق – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

آنالیز پایداری سازه های دیوار برشی کوپل از دو نظر عمده قابل توجه است. اول آنکه نتایج این انالیز را می توان به طور مستقیم در انالیز مرتبه دوم به کار برددیگر انکه از انجا که این سازه ها به عنوان نماینده ای از مجموعه های مختلط خمشی هستند که در ترکیبی از مودهای خمشی و برشی تغییر شکل میدهند، لذا می توان نتایج آن را به دیگر مجموعه های مهاربندی جانبی بسط داد. در این مقاله، روشی جهت انالیز کمانشی سازه های دیوار برشی کوپل ارائهشده است. کمانش به مفهوم ناپایداری سازه در اثر بارهای وارده بر آن است که غالبا به صورت فشار بر ازه اعمال می شود. باید توجه داشت کهنتایج حاصل از انالیز کمانش که از اجزاء محدود به دست می آیند، نیازمند به استفاده از نرم افزارهای ویژه تحلیل سازه ها، استفاده از حجم وسیعی از ماتریس سختی و حل بلوک های حجیمی از معادلات همزمان می باشد، در صورتیکه در روش پیشنهادی فقط نیاز به شناخت هندسه سازه و مشخصات مصالح به کار برده شده است. در انتها نتایج حاصل از تئوری پیشنهادی با روش اجزاء محدود (نرم افزار Ansys) مقایسه شده است. در این تحقیق از روش آنالیز کمانش خطی در این نرم افزار استفاده شده است.