سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اولی پور – استادیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز
جمال الدین نورزایی – استادیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
کمال پاک نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده:

در میان اقدامات مختلفی که جهت پایدارسازی شیبهای خاکی انجام می گیرند، می توان به تکنیک مسلح نمودن خاک اشاره نمود. در این تکنیک با قراردادن موادی به نام مسلح کننده در خاک، خصوصیات مهندسی خاک بهبود می یابد. روشهای مختلفی جهت آنالیز شیبهای مسلح همچون روش تعادل دی و روش اجزای محدود وجود دارند. در بین این روشها، روش اجزای محدود بعنوان ابزاری قدرتمند که دارای قابلیت پیش بینی رفتار شیبهای مسلح است، شناخته شده است. در مقاله حاضر، این تکنیک جهت آنالیز پایداری شیبهای مسلح مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه خاک بصورت ماده الاستو-پلاستیک کامل با معیار موهر-کولمب مدل شده است. در این راستا برنامه ای کامپیوتری که به همین منظور تهیه شده ، مورد استفاده قرار گرفته است. المانهای مختلفی جهت مدل نمودن خاکریز، پی و مسلح کننده استفاده شده اند. شبیه سازی، المانهای ایزوپارامتریک هشت گرهی جهت مدل نمودن خاک و المانهای میله ای سه گرهی جهت مدل نمودن مسلح کننده را در بر می گیرد. جهت مدل نمودن درگیری بین خاک ومسلح کننده از المان درزه شش گرهی که بسط داده شده المان درزه چهارگرهی گودمن است، استفاده شده است. درنهایت مقایسه ای بین رفتار شیب در حالت مسلح و غیر مسلح انجام گرفته و مناسب بودن مسلح کننده بصورت افزایش ضریب اطمینان نشان داده شده است.