سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن حاج حیدری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
علی رضا عیوضی – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
قاسم حسینی سالکده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

یکی از راههای مطالعه اساس مولکولی اکتساب تحمل به خشکی و بررسی اثرات تنش خشکی بر روی کیفیت دانه، شناسایی پروتئین های عکس العمل دهنده به تنش خشکی می باشد. الکتروفورز دو بعدی همراه با اسپکترومتری جرمی و بیوانفورماتیکس از مهم ترین ابزارها، جهت تعیین اثرات تنش بر روی الگوی پروتئین می باشند. در این مقاله اولین آنالیز پروتئوم گندم تحت تنش خشکی از طریق مقایسه شش ژنوتیپ گندم با زمینه های ژنتیکی متفاوت ارائه می شود. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تکرار در مزرعه انجام شد. بعداز مرحله ساقه رفتن، آبیاری بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A صورت گرفت و تیمارهای کنترل و تنش به ترتیب بعد از ۵ ۷۵ و ۵ ۱۵۰ میلی متر تبخیر آبیاری گردیدند. بذور رسیده حاصل از سنبله اصلی جهت تست های کیفی و آنالیز پروتئومبرداستن شدند تغییرات القا شده بر روی پروتئوم بذر از طریق اکتروفورز دو بعدی و آنالیز کمی با استفاده از نرم افزار انجام گرفت. بر روی ژل های دو بعدی بیش از ۶۰۰ نقطه پروتئینی به طور تکرار پذیر بررسی شدند که ۱۵۳ تا از این نقاط عکس العمل معنی داری تحت تنش نشان دادند. از میان این پروتئین ها ۷۸ نقطه پروتئین از طریق MALDI TOF/TOF شناسایی شدند. ارتباط احتمالی این پروتئین ها با تحمل خشکی و تأثیرات آنها بر روی کیفیت انتهایی بذر بحث خواهد شد.