سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی اصفهانی کن – کارشناس ارشد عمران مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

بدلیل ناپایداری زمانی و مکانی آبراهه ها در سطح مخروط افکنه جهت پیش بینی سیل گیری مخروط افکنه با انتخاب تعداد ۹۵ مخروط افکنه در کشور آنالیز آماری بر روی آنها انجام شد و روشهای ارائه شده در مخروط افکنه های امریکا، برای مخروط افکنه های ایران اصلاح گردید تا به کمک آن بتوان احتمال سیل گیری هر نقطه از مخروط افکنه را بدست آورد. با استفاده از این روش می توانه احتمال سیلابی شدن این گونه مناطق را برآورد نمود. بر اساس این مدل احتمال سیل گیری در هر نقطه با دور شدن از محور مخروط و با دور شدن ازرأس مخروط کاهش می یابد. این آنالیز با اطلاعات و نمونه های مشاهداتی در سطح مخروط افکنه های کشور مقایسه شده و میزان موفقیت این روش برای سطح مخروط افکنه های ایران بررسی شده است.