سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهره کوشا – پرستار مجتمع رسول اکرم (ص) – تهران

چکیده:

مراقبت از بیماران سوخته به صورت ایده آل در مراکز تخصصی سوختگی صورت می گیرد. بر اساس مکان جغرافیایی این مراکز بسیاری از بیماران مبتلا به سوختگی قبل از این که به مراکز سوختگی اعزام شوند. درمان های اولیه را در بخش های اورژانس محلی دریافت می کنند.
هدف:
هدف از انجام این مطالعه این بود که مشخص شود آیا بیمارانی که از یک مرکز محلی به مرکز تخصصی سوختگی اعزام می شوند نسبت به بیمارانی که مستقیم به مرکز تخصصی سوختگی مراجعه می کنند پیش آگهی بدتر دارند یا خیر.
روش تحقیق:
در این مطالعه گذشته نگر پیش آگهی بیمارانی کهمستقیما یه مرکز سوختگی مراجعه کردند با بیمارانی که از مراکز غیر سوختگی به این مرکز اعزام شده بودند مقایسه گردید.
پیش آگهی شامل:
۱- میزان مرگ و میر، ۲- طول مدت اقامت در بیمارستان ، ۳- نسبت طول مدت اقامت به کل سطح کل سوخته بدن ، ۴- تعداد جراحی های انجام شده، ۵- هزینه های بیمارستان برای ارزیابی اختلاف پیش آگهی بیماران این دو گروه از روشهای آماری Poisson regression یا Cox proportional hazards model (بعد از همسان کردن برای فاکتورهای مخدوش کننده) استفاده گردید.
۲- نتیجه:
۱۸۷۷ بیمار از سال ۲۰۰۰ ات ۲۰۰۳ در مرکز تخصی سوختگی پذیرفته شدند که ۹۵۳ نفر ۵۱ درصد از آنها از یک مرکز دیگری اعزامشده بودند. از نظر طول مدت بستری ، تعداد جراحی های انجام شده ، هزینه های بیمارستانی و میزان مرگ و میر و اختلاف معنی دار بین دو گروه مشاهده نشد.(P<0.05)
بحث:
این بررسی نشان داد که بیماران اعزام شده به یک مرکز تخصصی سوختگی از نظر میزان مرگ و میر ، طول مدت بستری و هزینه های بیمارستانی با بیمارانی که مستقیما به مرکز سوختگی مراجعه کرده بودند تفاوت معنی داری ندارد.