سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد منشی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
ململ مشتاقیون – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کلانتر – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه یزد
محمدرضا رحمتی – کارشناسان شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

روش نسبت ش یب ها (RSM) برا ی آنال یز کم ی فازها ی پ یچیده ایجاد شده در ر یخته گری پ یوسته فولاد بعنوان محصولات واکنش پلاستر تاند یش و سرباره فولاد آل یاژی بکار رفته است . پلاسترهای متداول بک ار رفته در صنعت شامل مواد بادرصد بالایMgOبه همراه مقدار ی افزودن ی ها م ی باشند و سرباره فولاد شامل اکس یدهای اصل یMnO ،MgO ،CaO ،SiO2و مقداری Fe فلز ی م ی باشد . در دما ی ۱۶۰۰ °C فازها یی نظ ی ر مونت ی س یلیت (CaMgSiO4) ، مرو ینی ت (Ca3Mg(SiO4)2) از طریق واکنش ب ین سرب اره و ذرات MgO از پلاستر تاند یش و همراه با تفور یت (Mn2SiO4) از درون سرباره با نقطه ذوب به ترتیب ۱۴۹۸ °C ، ۱۵۷۵ °C و ۱۳۴۵ °C ، ایجاد م ی شود . برای آنال یز کم ی XRD ، ماده CaF2 بعنوان ماده استاندارد انتخاب شد و چون ساختارهای کر یستالی پ یچیده حاصل از واکنش سرباره با پلا ستر پ یک های XRD ز یادی را ا یجاد م ی کنند که بر روی یکدیگر قرار م ی گیرند، بنابرا ین بر اساس کارت XRD مربوط به فازها ی مختلف ا یجاد شده، جداساز ی پیک ها از هم انجام گرفت . بعلت عدم وجود ماده مرجع با خلوص مشخص برا ی فازها ی تشک یل شده، محاسبات ر یاض ی برا ی تع یی ن مقدار این فازها براساس روش نسبت شیب ها بدون ماده مرجع بکار گرفته شد . نتا یج آنال یز نشان م ی دهند که تغییرات درصد فازهای مختلف در این سه پلاستر در حدود MgO %41-53 ، %۱۳-۲۸ مونت ی س یلیت، %۷-۳۳ مروینی ت و %۵-۱۳ تفوریت می باشد .