سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما ضیغمی – گروه فیزیک دانشگاه تبریز
سعید برادران دیلمقانی – گروه فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله بر روی ۶ نمونه کلینکر سیمان از ۴ کوره درساعات متفاوت ، مطابق مراحل زیر آنالیز انجام شده و مقایسه صورت گرفته است: نمونه برداری از کلینکر های سیمان خط تولید کارخانه سیمان صوفیان از ۴ کوره موجود ، درساعت وروز مشخص انجام و سپس نمونه ها جهت آنالیز شیمیائی به آزمایشگاه شیمی کارخانه سیمان صوفیان ارسال شد. در ضمن آماده سازی نمونه ها جهت آنالیز به روش میکروسکپ الکترونی SEM که شامل برش ، مانت کردن ، سایش ، پولیش و اچینگ وآنالیزوتصویربرداری توسط میکروسکپ الکترونی انعکاسی ازسطوح صیقلی نمونه ها و تعیین درصد فازها ی موجود از تصاویر میکروسکپ الکترونی توسط نرم افزار اتوکد ۲۰۰۶ انجام گرفت قابل ذکر است آماده سازی نمونه ها جهت آنالیز به روش دیفرکتومتری پرتو (XRD) x که شامل آسیاب کردن و دانه بندی نمونه ها بوده و آنالیز کمی فازها ی موجود با دستگاه XRD که عبارت است از گرفتن طرح پراش (دیاگرام دیفرکسیون) ، کالیبراسیون ومحاسبه معادله خط شدت برحسب درصد جرمی برای نمونه های استاندارد ومحاسبه درصد جرمی فازهای نمونه های مجهول مقایسه دو روش آنالیز دیفرکتومتری پرتو XRD) x و میکروسکپ الکترونی صورت گرفته است که در این مقایسه ، نتایج آنالیز شیمیائی به عنوان مرجع ومبنا قرار گرفت. نتیجه اینکه روش XRD بعنوان یک روش سریع که دارای مراحل آماده سازی بسیار راحت تر از میکروسکپ الکترونی است ، شناخته شد. لکن با توجه به اینکه در روش میکروسکپ الکترونی تصاویر فازها ی موجود بطور مستقیم مشاهده می شود ، می توان اندازه وتوزیع فازها را نیز بررسی کرد درصورت امکان بهتر است از هردو روش به موازات هم برای تشخیص و آنالیز کمی نمونه ها بهره گرفت تا به نتایج ارزشمندی دست یافت..