سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه سعادت –
مرضیه وحیدستجردی –
مهناز نیک آئین –
سعید شنبه زاده –

چکیده:

مقدمه و هدف: آب آشامیدنی منشاء ورودی بسیاری از آلاینده های شیمیایی به زنجیره غذایی و بدن انسان است. سرب و ارسنیک از سمی ترین فلزات سنگین می باشند که در اثر ورود به منابع آب و نهایتاً تجمع در بدن انسان سبب بروز انواع سرطانها مانند: سرطان مثانه، کلیه و همچنین عوارض قلبی، مغزی، عصبی، تنفسی، افزایش فشار خون و حت مرگ می شوند. تحقیقات نشان داده است که در سالهای اخیر میلیونها نفر در سراسر دنیا از طریق آب آشامیدنی در معرض تماس با مقادیر مختلفی از ارسنیک و سرب قرار گرفته اند. این تحقیق به منظور تعیین مقدار As و Pb در آب آشامیدنی اصفهان در سال ۸۴ انجام شد. روش اجرا: برای انجام تحقیق که از نوع تجربی است تعداد ۴۰ نمونه از نقاط تعیین شده در طول شبکه توزیع آب در ماههای تیر و مرداد جمع آوری و پس از ا نتقال به آزمایشگاه و آماده سازی، غلظت سرب و ارسنیک آنها بترتیب بروش جذب ا تمی و اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. نتایج: نتایج بیانگر وجود مقادیری ارسنیک و سرب به ترتیب با دامنه تغییرات ۱ تا ۱۹ و ۱۰ تا ۱۱۱۰ میکروگرم در لیتر در آب نمونه های مورد اندازه گیری می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به غلظت استاندارد این دو عنصر در آب آشامیدنی به ترتیب برابر ۱۰ و ۱۵ میکروگرم در لیتر مقادیر اندازه گیری شده بسیار بیشتر از حد استاندارد آنها برای آب آشامیدنی می باشد که این مسئله برای سلامت مصرف کنندگان بسیار حائز اهمیت است.