سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فایض – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزرهای ح
محسن روزبهانی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزرهای ح

چکیده:

برپایة تعریف تابع توزیع شعاعی (PCF) می توان نشان داد که تقریب C(T)µg(r) نه تنها به لحاظ مفهومی بلکه از نظر نتایج کمی حاصل نیز بیـان تحلیلـی مناسـبی بـرایفاکتور پکیدگی در نظریة آیرینگ – گلاستون است . تحول دمایی گرانروی دینامیک سیال چگال، تحت تـأثیر آنتـالپی تبخیـر DHvap و انتظام جایگزیده g(r) برای مذاب همسنج Al2O3-Y2O3 بررسی شده است.