مقاله آنومي فرهنگي و اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان ۲۸-۱۳ ساله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: آنومي فرهنگي و اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان ۲۸-۱۳ ساله شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله آنومي
مقاله آنومي فرهنگي
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذكريايي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنومي فرهنگي مهم ترين بعد آنومي اجتماعي بوده که در سطح رفتارهاي اجتماعي قابل تشخيص مي باشد و وضعيتي است که رفتارهاي افراد و گروه هاي اجتماعي در جامعه خارج از دايره هنجارها صورت مي گيرد. اين وضعيت ناشي از ضعف هنجارهاي اجتماعي بوده و در قالب ناامني اجتماعي، فساد اخلاقي، انحرافات فردي و گروهي، سوء استفاده از روابط اجتماعي و … قابل مشاهده است. هنجارهاي فرهنگي بايد و نبايد هاي رفتاري است که به عنوان قالب عمل کردهاي اجتماعي در جامعه وجود داشته و هرگاه قدرت اعمال نفوذ بر عملکرد ها را از دست بدهد، پيامد آن آنومي فرهنگي است.
هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين آنومي فرهنگي (در حقيقت ناهنجاري موجود درا فراد نسبت به پيرامونشان) و اعتياد افراد به مواد مخدر در بين جوانان مي باشد. در اين مقاله آنومي با متغيرهايي چون بدبيني،بي اعتمادي، سردرگمي و بي محتوايي سنجيده شده است. نمونه مورد مطالعه سيصد نفر از جوانان معتاد ۲۸-۱۳ ساله مناطق ۱۴–۱۰–۶-۲، شهر تهران مي باشند. نمونه با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و از نظر برخي متغير هاي جمعيت شناختي با يکديگر همتا شدند. گردآوري داده ها بر اساس پرسشنامه هاي اطلاعات زمينه اي، محقق ساخته انجام شده است و داده هاي پژوهش با بهره گيري از شاخص آمار توصيفي و آزمون همبستگي پيرسون، تحليل شدند.
يافته ها نشان داد که در کل آنومي فرهنگي برگرايش افراد به اعتياد تاثير دارد، همچنين بدبيني افراد نسبت به خود و اطرافيان در گرايش به اعتياد، بي اعتمادي افراد نسبت به همه چيز در اعتيادشان به مواد مخدر، سردرگمي فرد و اغتشاش موجود بين هنجارهايش در اعتياد به مواد و بي محتوايي زندگي و شخصيت فرد در اعتيادش تاثير دارند .