مقاله آنژيوژنز در موکواپيدرموئيد کارسينوماي غدد بزاقي و ارتباط آن با درجه بافت شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: آنژيوژنز در موکواپيدرموئيد کارسينوماي غدد بزاقي و ارتباط آن با درجه بافت شناختي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوژنز
مقاله موکواپيدرموييد کارسينوما
مقاله CD34

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادمقدم شهرو
جناب آقای / سرکار خانم: علاالديني مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنژيوژنز فرايند پايه اي در رشد و متاستاز تومور است و با ميانگين تراکم عروق خوني کوچک ارزيابي مي شود. هدف از اين مطالعه ارزيابي تراکم عروق خوني کوچک در موکواپيدرموييد کارسينوماي غدد بزاقي و تعيين ارتباط آن با درجه بافت شناختي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي درجه بافت شناختي سي نمونه موکواپيدرموييد کارسينوما تعيين گشته و توسط آنتي بادي مونوکلونال بر ضد CD34 رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي صورت پذيرفت. تراکم عروق خوني کوچک با شمارش رگها توسط ميکروسکوپ نوري، در نواحي داراي بيشترين تجمع عروقي در۱۰ High power field  ارزيابي شد. جهت آناليز نتايج به دست آمده از روش آماري ANOVA يک طرفه و آزمون post hoc از نوع  Scheffe استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين تراکم عروق خوني کوچک (MVD) در گروههاي کم، متوسط و زياد به ترتيب ۱۱٫۱۲، ۱۳٫۶۶ و ۲۳٫۵۰ به دست آمد. ارتباط آماري معني دار بين ميانگين MVD و درجه بندي بافت شناختي موکواپيدرموييد کارسينوما مشاهده شد.  (p=0.001)ميانگين MVD در تومورهايي با درجه کم و متوسط به طور معني داري در مقايسه با گروه زياد کمتر بود (به ترتيب p=0.001 و p=0.016) در حالي که مقايسه ضايعات با درجه کم و متوسط تفاوت معني داري نشان نداد. (p=0.001)
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده در مطالعه حاضر به نظر مي رسد آنژيوژنز نقش مهمي در پيشرفت موکواپيدرموييد کارسينوماي غدد بزاقي داشته باشد.