سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید بابانژاد – پزوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
اصغر عسگری – پزوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله آهنگ واهلش انرژی در دماهای متوسط الکترونی بواسطه اندرکنش های غیر الاستیک با فونون های آکوستیکی (پتانسل تغییر شکل و پیزوالکتریک) در چاه های کوانتومی AlGaN/GaN بررسی شده است. برای اطمینان از درستی مدل ابتدا نتایج بدست آمده برای چاه کوانتومی AlGaAs /GaAs با داده های تجربی موجود مقایسه گردید. همچنین وابستگی آهنگ واهلش انرژی به پهنا و چگالی گاز الکترونی دوبعدی در فصل مشترک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی نتایج بدست آمده حاصل از محاسبات عددی بدون تقریب های معمول در مورد پایستگی ممنتم در فصل مشترک چاه کوانتمی می باشد. نتایج نشان می دهد که آهنگ واهلش با افزایش دمای الکترونی تا رسیدن به یک حالت اشباع افزایش می یابد در مقابل با افزایش پهنای چاه کاهش می یابد . در مقایسه با GaAs پراکندگی پیزواالکتریک به خصوص در دماهای پایین تر سهم بیشتری به خود اختصاص میدهد.