مقاله آواشناسي و واج شناسي همخوان هاي چاكنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: آواشناسي و واج شناسي همخوان هاي چاكنايي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واج شناسي آزمايشگاهي
مقاله طيف فرکانسي
مقاله شدت انرژي
مقاله کشش جبراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رفتار واجي همخوان هاي چاكنايي را در جايگاه هاي واجي مختلف در چارچوب واج شناسي آزمايشگاهي از طريق مشاهده الگوي تغييرات شدت انرژي طيف فرکانسي مورد بررسي قرار مي دهيم. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که همخوان هاي چاكنايي در جايگاه آغاز کلمه و ميان کلمه بعد از همخوان به صورت سخت توليد مي شوند، در جايگاه ميان کلمه بين دو واکه از ميزان فعاليت چاکناي براي توليد ،Ɂ، و ،h،کاسته مي شود ولي اين همخوان ها به کلي از زنجيره گفتار حذف نمي شوند، و در پايانه هجا از ميزان فعاليت الگوهاي بست و سايش چاکنايي کاسته مي شود ولي اثر اين الگوها در پايانه هجا همچنان باقي مي ماند. بر اين اساس هر قدر ميزان فعاليت الگوهاي بست و سايش چاکنايي کاهش يابد، بر ميزان ارتعاش تارآواها افزوده شده و به اين ترتيب شباهت اين همخوان ها با واکه قبل بيشتر مي شود که اين مساله باعث مي شود واکه قبل کشيده تر درک شود.