مقاله آيا ارزيابي مختصر تغذيه اي، شاخص پيش آگهي خوبي براي فعاليت روزانه سالمندان است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاپپز ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: آيا ارزيابي مختصر تغذيه اي، شاخص پيش آگهي خوبي براي فعاليت روزانه سالمندان است؟
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي مختصر وضعيت تغذيه
مقاله فعاليت روزانه
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: نظري ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اهداف مطالعه حاضر، ارزيابي ارتباط بين ارزيابي مختصر تغذيه با فعاليت روزانه براي پيش آگهي عملکرد خوب و همچنين بررسي ارزيابي مختصر تغذيه به عنوان ابزاري براي فعاليت روزانه در سالمندان ساکن خانه سالمندان بود.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي از ميان ۱۲۰۰ پرونده ثبت شده تعداد ۲۴۷ سالمند ۶۰ ساله و بالاتر، پرسشنامه ارزيابي مختصر تغذيه و شاخص بارتل را تکميل کردند. ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن بررسي شد. براي تاييد اين ارتباط از مدل رگرسيون مشابه سازي شده استفاده شد.
يافته ها: همبستگي بين امتياز ارزيابي منحصر تغذيه و بارتل معنادار بود (P<0.001، r=0.26). در مدل مشابه سازي شده بر اساس سن و جنس، شاخص بارتل بطور معناداري با سن (P<0.006)، نمايه توده بدن (P<0.009)، و ارزيابي مختصر تغذيه (P<0.001) مرتبط بود.
نتيجه گيري: شاخص ارزيابي مختصر تغذيه مي توان ابزار پيش آگهي خوب فعاليت روزانه در سالمندان ساکن خانه سالمندان باشد.