مقاله آيا اعمال قيد همگني، دقت الگوهاي تصحيح خطاي برداري (VECM) را در پيش بيني مصرف افزايش مي دهد؟ مطالعه موردي مصرف انواع گوشت در مناطق شهري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: آيا اعمال قيد همگني، دقت الگوهاي تصحيح خطاي برداري (VECM) را در پيش بيني مصرف افزايش مي دهد؟ مطالعه موردي مصرف انواع گوشت در مناطق شهري ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM)
مقاله قيد همگني
مقاله مصرف گوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با بکارگيري داده هاي سالانه مربوط به مصرف کل انواع گوشت شامل گوشت قرمز، مرغ و ماهي در مناطق شهري کشور براي سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۵۳، به ارزيابي دقت پيش بيني الگوهاي تصحيح خطاي برداري در پيش بيني مصرف اين محصولات در شرايط اعمال قيد همگني و بدون اعمال اين قيد در فضاي همگرايي مي پردازد. در اين ارتباط با استفاده از الگوهاي برآورد شده، پيش بيني هاي خارج از نمونه اي انجام و دقت پيش بيني با استفاده از معيار ميانگين مجذورخطا (MSE) مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده بيانگر معني داري اختلاف خطاي پيش بيني الگوهاي مقيد و غيرمقيد در هر سه مورد بوده و حاکي از آن است که در زمانيکه برقراري قيد همگني در الگو رد نمي شود، اعمال اين قيد به بهبود دقت پيش بيني در الگوهاي VECM منجر مي شود.