مقاله آيا انجام بيوپسي معمول از دوازدهه در آندوسکوپي فوقاني دستگاه گوارش به منظور غربالگري بيماري سلياک براي همه بيماران ضروري است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گوارش از صفحه ۸۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: آيا انجام بيوپسي معمول از دوازدهه در آندوسکوپي فوقاني دستگاه گوارش به منظور غربالگري بيماري سلياک براي همه بيماران ضروري است؟
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري سلياک
مقاله بيوپسي دوازدهه
مقاله آندوسکوپي دستگاه گوارش فوقاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سيدمحمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي امين
جناب آقای / سرکار خانم: اماني شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مولدر كريس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري سلياک (CD) از سوء جذب ناشي از آسيب هاي التهابي مخاط روده کوچک ناشي مي شود. علت اين سوء جذب پاسخ ايمني نامناسب به پروتئين غذايي گلوتن موجود در گندم، جو و چاودار است.
هدف ما از انجام اين مطالعه ارزيابي فراواني بيماري سلياک در واحد آندوسکوپي کلينيک پورسيناي حکيم با انجام بيوپسي معمول دوازدهه در زمان انجام آندوسکوپي دستگاه گوارش فوقاني بود.
روش بررسي: در اين بررسي ۹۱۳ بيمار دريک دوره ۱۸ ماهه به کلينيک ما مراجعه کردند. بيماران بر اساس انديکاسيون هاي آندوسکوپي به سه زير گروه تقسيم شدند. گروه اول شامل ۱۴۲ بيمار داراي نشانه هاي کلاسيک بيماري سلياک، گروه دوم شامل ۵۰ بيمار با بيماري هاي مرتبط با بيماري سلياک و گروه سوم شامل ۵۷۳ بيمار با نشانه هاي گوارشي غيرتيپيک بيماري بود. بيوپسي در حين آندوسکوپي از قسمت دوم دوازدهه براي همه بيماران انجام شد.
يافته ها: از بين نمونه هاي مورد مطالعه ۷۶۵ بيمار پيگيري شدند. بيماري سلياک در ۹ نفر از بيماران ۵) مرد، ۴ زن( تشخيص داده شد. فراواني سلياک در گروه اول، دوم و سوم به ترتيب ۹ در ۱۴۲ بيمار (%۶٫۳)، صفر در ۵۰ بيمار (%۰) و صفر در ۵۷۳ بيمار (%۰) بود. ميزان فراواني بيماري سلياک در زير گروه هاي مختلف تفاوت قابل ملاحظه اي داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: ازيافته هاي حاصل از اين مطالعه مي توان نتيجه گيري کرد که انتخاب بيماران جهت انجام بيوپسي دوازدهه بهتر است بر اساس علايم باليني و يافته هاي آندوسکوپيک صورت پذيرد. بنابراين به نظر نمي رسد که انجام بيوپسي معمول انديکاسيون مشخص براي کليه بيماران مفيد باشد.