مقاله آيا خستگي عضلاني بر ثبات عملكردي مردان ورزشكار تاثير دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۳۴ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: آيا خستگي عضلاني بر ثبات عملكردي مردان ورزشكار تاثير دارد؟
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل
مقاله خستگي عضلاني
مقاله ثبات عملكردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دست منش سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الدين سيدصدرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خستگي عضلاني طي فعاليت هاي ورزشي پديده معمولي است كه باعث اختلال در عملكرد حركتي مي شود. هدف اين پژوهش بررسي تاثير خستگي بر ثبات عملكردي مردان ورزشكار بود.
مواد و روش ها: ۴۲ ورزشكار حرفه اي با ميانگين سن ۳٫۲±۲۵٫۲ سال و ميانگين وزن ۸٫۳±۸۰٫۴ كيلوگرم انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه شاهد و تجربي قرار گرفتند. در اين تحقيق از آزمون RUNING ANAEROBIC SPRINT TEST (RAST) براي ايجاد خستگي، از دستگاه بايودكس (درجه بي ثباتي ۴) براي اندازه گيري ثبات عملكردي و از لاكتومتر جهت اندازه گيري لاكتات خون استفاده شد. داده هاي پژوهش با كمك آزمون هاي آماري t مستقل و وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .(α≤۰٫۰۵)
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه خستگي عضلاني بر متغير ثباتي قدامي خلفي تغيير معني داري نداشت .(P=0.31) پس از ايجاد خستگي عضلاني در متغير ثباتي طرفي (P≤۰٫۰۰۳) و محدوده ثبات (P≤۰٫۰۰۲) از لحاظ آماري تغيير معني داري مشاهده شد.
بحث: با توجه به نتايج به دست آمده، شايد خستگي عضلاني بتواند متغير ثبات عملكردي ورزشكاران را در جهات طرفي دچار تغيير كند، اما احتمال دارد كه در جهت قدامي- خلفي تغييري نداشته باشد. اثبات اين مورد نيازمند تحقيقات بيشتري مي باشد.