مقاله آيا روشي براي مقايسه هم زمان شاخص هاي کليدي عملکرد بيمارستان وجود دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: آيا روشي براي مقايسه هم زمان شاخص هاي کليدي عملکرد بيمارستان وجود دارد؟
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان ها
مقاله مدت اقامت
مقاله بيماران بستري
مقاله اشغال تخت بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي حانيه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي زينب السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اهميت مقايسه عملکرد بيمارستان ها با استفاده از شاخص هاي بيمارستاني، لزوم بهره گيري از مدل هاي کاربردي را امري اجتناب ناپذير نموده است. پژوهش حاضر به منظور مقايسه هم زمان شاخص هاي کليدي عملکرد بيمارستاني مراکز با استفاده از نمودار پابن لاسو (Pobon Lasso) انجام گرفت.
روش بررسي: مطالعه توصيفي حاضر به صورت مقطعي و گذشته نگر در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. ۳۱ بيمارستان و مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در مقطع پژوهش جامعه آماري را تشکيل دادند. شاخص هاي منتخب (درصد اشغال تخت، ميزان چرخش تخت و ميانگين مدت بستري) با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و بررسي فعاليت ماهانه مراکز، در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ استخراج و مقايسه آن ها با استفاده از برنامه Excel و نمودار پابن لاسو انجام شد.
يافته ها: از مجموع ۳۱ مرکز مورد مطالعه در سال ۱۳۸۴، ۳ مرکز (۱۰ درصد) در ناحيه اول، ۱۲ مرکز (۳۹ درصد) در ناحيه دوم، ۱۴ مرکز (۴۵ درصد) در ناحيه سوم و ۲ مرکز (۶ درصد) در ناحيه چهارم و در سال ۱۳۸۵، ۲ مرکز (۶ درصد) در ناحيه اول، ۱۴ مرکز (۴۵ درصد) در ناحيه دوم، ۱۳ مرکز (۴۳ درصد) در ناحيه سوم و ۲ مرکز (۶ درصد) در ناحيه چهارم نمودار پابن لاسو قرار داشتند.
نتيجه گيري: با استفاده از نمودار پابن لاسو مي توان ضمن مقايسه هم زمان سه شاخص کليدي عملکرد بيمارستان، به ارزيابي مراکز از بعد رعايت کارايي در اداره امور پرداخت. پيشنهاد مي شود مديران بيمارستان با استفاده از اين روش که يکي از روش هاي فعال شناسايي مساله مي باشد، تحليلي از موقعيت مرکز خود در زمينه کارايي داشته باشند. اين تحليل مي تواند راهنماي مفيدي براي برنامه ريزي هاي بهبود کارايي مرکز باشد.