مقاله آيا قضاوت اخلاقي وابسته به فرهنگ است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: آيا قضاوت اخلاقي وابسته به فرهنگ است؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماهاي اخلاقي شخصي
مقاله معماهاي اخلاقي غيرشخصي
مقاله پاسخ سودگرايانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده توكلي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات فرهنگي نشان داده است كه تفاوت هاي فرهنگي در شيوه هاي استدلال افراد نسبت به جهان وجود دارد. در مطالعات انجام شده در حيطه بررسي هاي بين فرهنگي، مطالعه اي به منظور بررسي قضاوت هاي اخلاقي شخصي و غيرشخصي انجام نشده است. اين پژوهش با هدف بررسي زمان تصميم گيري و نوع پاسخ به قضاوت هاي اخلاقي شخصي و غيرشخصي در نمونه ايراني و مقايسه آن با نمونه مطالعه شده گرين و همكاران (۲۰۰۴ و ۲۰۰۸) در فرهنگ غربي انجام شد.
روش: اين مطالعه پس رويدادي در سال ۱۳۸۸ روي ۶۰ نفر از دانشجويان كارشناسي رشته هاي مختلف دانشگاه شهيد بهشتي تهران انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ۲۰ معماي اخلاقي شامل ۱۲ داستان شخصي و ۸ داستان غيرشخصي ترجمه شد و با استفاده از كامپيوتر و به صورت شنيداري براي آزمودني ها پخش شد. آنان با فشاردادن دو دكمه روي صفحه كليد، نظر موافق يا مخالف خود را با تصميم پيشنهادشده در داستان اعلام كردند و نوع پاسخ و زمان واكنش ثبت شد. داده ها با نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن و آزمون مقايسه نسبت ها تحليل شد.
يافته ها: بين رتبه بندي زمان پاسخ معماهاي اخلاقي شخصي و غيرشخصي تفاوت معني داري وجود نداشت. ميزان پاسخ مثبت به معماهاي اخلاقي شخصي و غيرشخصي با مطالعات گذشته تفاوت معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: تفاوت هاي فرهنگي معني داري در پاسخ به قضاوت هاي اخلاقي وجود دارد و فرهنگ نقش عمده اي در تصميم گيري پيرامون مسايل اخلاقي در كنار عوامل شناختي و هيجاني مداخله كننده بازي مي كند.