مقاله آيا مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري، بر وضعيت خلقي و ميزان تنيدگي زنان تاثير مي گذارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: آيا مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري، بر وضعيت خلقي و ميزان تنيدگي زنان تاثير مي گذارد؟
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلق
مقاله تنيدگي
مقاله قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري
مقاله بهداشت زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي يگانه لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوسانات خلقي و تنيدگي به عنوان عارضه جانبي مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري، عامل مهمي در خودداري از ادامه مصرف قرص ها و بروز حاملگي هاي ناخواسته بوده که هزينه هاي مادي و معنوي بسياري را بر جامعه تحميل مي نمايد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين تاثير مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري بر «خلق» و «تنيدگي» زنان مراجعه كننده به درمانگاه هاي تنظيم خانواده در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ انجام گرفت.
روش بررسي: مطالعه حاضر يک تحقيق تجربي پيش آزمون- پس آزمون يك گروهي بوده که بر روي ۴۶ زن متاهل (کانديد مناسب مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري) كه حداقل به مدت يك سال از هيچ روش هورموني پيشگيري از بارداري استفاده نكرده بودند و داراي معيارهاي ورود به تحقيق بودند، به روش نمونه گيري مستمر انجام شد. در اين پژوهش وضعيت خلقي افراد در دو مرحله (قبل و سه ماه پس از شروع مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري) با استفاده از ابزار سنجش خلق مثبت و منفي (PANAS) و پرسشنامه تنيدگي يا استرس درك شده (PSS) بررسي شد و نتايج در دو مرحله قبل و بعد از مداخله با استفاده از آمار استنباطي، انجام آزمون تي زوجي، مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش با به کارگيري آزمون تي زوجي در ارتباط با مقايسه ميانگين نمرات خلق مثبت، خلق منفي و استرس درك شده (به ترتيب P=0.133، P=0.756، P=0.693) قبل و بعد از مداخله (مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري) اختلاف آماري معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج بر گرفته از پژوهش حاضر، قرص هاي پيشگيري از بارداري هيچ گونه تاثيري بر خلق زنان (با عدم سابقه اختلالات خلقي و رواني شناخته شده) و تنيدگي آنان نداشته و اگر چنانچه زنان مصرف كننده كنتراسپتيوهاي خوراكي به دلايلي دچار تغييرات خلقي و تنيدگي قابل ملاحظه شدند، مي توان با ايجاد برنامه هاي آموزشي – مشاوره اي در مراکز تنظيم خانواده، آگاهي زنان از نحوه كنترل تنيدگي يا مديريت استرس را افزايش داد. با اين راهكار احتمال پيشگيري از قطع بي مورد قرص هاي پيشگيري از بارداري و مهار بروز حاملگي هاي ناخواسته (به علت اختلالات خلقي) فراهم مي گردد. در اين راستا، مديريت استرس به عنوان يك شيوه زندگي سالم در زنان، كه محور خانواده مي باشند بيش از پيش نهادينه مي گردد.