سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن حاج اسمعیلی – شرکت برق منطق های تهران

چکیده:

تحولات ساختاری صنایع برق و الزام های قانونی، برق تهران را به سوی واگذاری تدریجی تصدی گری و ایجاد فضایی مناسب جهت رقابت بخش خصوصی بر ای تحقق امر رضایت مشترکین برق ترغیب و از سال ١٣٨٠ مطالعات گسترده ای در این زمینه را آغاز نمود. آژانس خدمات مشترکین برق که یک مؤسسه کاملا غیردولتی است قطعًا در فاز اول قادر به ایفای همه نقش شرکت های توزیع نبوده و مصالح برق منطق های فارغ از محدودیت های قانو نی نیز با چنین سیاستی همسو نحواهد بود. به همین دلیل پس از مطالعات لازم شرح وظایف آژانس خدمات مشترکین نمونه به خدمات انشعاب های غیردیماندی پیش و پس از فروش انشعاب از شبکه فشارضعیف موجود محدود گردید تا با کسب نتایج کار و تعیین میزان موفقیت آژانس ارائه بخش د یگری از خدمات برق به مردم را به این بخش خصوصی واگذار نماید.