سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا گشایشی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ساوث بنک انگلستان
جان مسیندون – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ساوث بنک انگلستان

چکیده:

آکنه های با سط ح زبر در انتقال جرم وافت فشار در برج های خنک کننده، به صو رت تجربی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج تحقیقات نشان داده است که ضریب انتقال جرم با افزایش در فاصله آکنه های با سطح زبر نسبت به فاصله زبری نسبت به ارتفاع آن کاهش می یابد . عوامل اصطکاک ی در یک معادله یک بعدی که بر حسب گام ) ) pitch و فاصله ) ) distance بین آکنه ها، از سطوح صاف گرفته تا سطوح زبر را شامل می شود بیان شده است و از این نتایج رابطه ضریب انتقال جرم و افت فشار آکنه ها برای سطوح مختلف ب ه دس ت می آید . این امر یک رابطه نیمه تجربی مفید د ر یک حوزه ای که دارای کمبود اطلاعات اجرایی و طراحی می باشد را فراهم می کند و در نهایت آکنه ) ) Packing جدیدی برای برج های خنک کننده مکانیکی ارائه شده است .