مقاله آگاهي، نگرش، عملكرد پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني تبريز در مورد كنترل عفونت هاي بيمارستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش، عملكرد پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني تبريز در مورد كنترل عفونت هاي بيمارستاني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله عفونت هاي بيمارستاني
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله بخشيان عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسيان سيما
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: پرون كبري
جناب آقای / سرکار خانم: اله بخشيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني به طور فزاينده اي با پيدايش عوارض و مرگ و مير در بيماران بستري همراه بوده و هزينه هاي زيادي را به آنان تحميل مي كند. در حدود ۲۵ درصد كل عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي مراقبت ويژه گزارش شده است. اعضا تيم پزشكي، به ويژه پرستاران مي توانند نقش فعالي در پيشگيري و كنترل اين عفونت ها داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تعيين آگاهي نگرش و عملكرد پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي، درماني تبريز در مورد كنترل عفونت هاي بيمارستاني انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است. جامعه  پژوهش را پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي، درماني تبريز با حداقل يك سال سابقه كار تشكيل مي داد. جامعه مورد بررسي شامل ۱۱۵ پرستار بود ند كه همه آن ها به روش سرشماري به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته سنجش آگاهي، نگرش و چك ليست مشاهده عملكرد بود. روايي ابزار از طريق اعتبار محتوا و پايايي آن در قسمت آگاهي و نگرش از طريق آزمون مجدد و در قسمت عملكرد از طريق دو نيمه كردن تعيين شده است.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ۹/۹۳ درصد پرستاران آگاهي سطحي از كنترل عفونت هاي بيمارستاني داشته و در ۷/۹۴ درصد موارد نگرش مثبت در اين زمينه وجود داشت. همچنين، تقريبا تمامي نمونه ها (۱/۹۹ درصد) داراي عملكرد متوسط در زمينه كنترل عفونت بودند.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه اكثر پرستاران شركت كننده در اين پژوهش در زمينه كنترل عفونت هاي بيمارستاني آگاهي و عملكرد متوسط داشتند، توجه بيشتر مسوولين به اين موضوع و طراحي اقدامات لازم در جهت آموزش پرستاران در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.