مقاله آگاهي، نگرش و رفتار مادران شهر اراک در خصوص پيشگيري از تشنج ناشي از تب در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و رفتار مادران شهر اراک در خصوص پيشگيري از تشنج ناشي از تب در کودکان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله تشنج
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي هزاوه محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: معمولا بين ۵-۳ درصد کودکان به تشنج ناشي از تب که شايع ترين تشنج در کودکان زير ۶ سال است مبتلا مي شوند باتوجه به نقش مهم مادر در کنترل اين بيماري و ماهيت نگران کننده آن پژوهش حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و رفتار مادران شهر اراک در زمينه رفتارهاي پيشگيري کننده از تشنج ناشي از تب در کودکان صورت گرفته است.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- تحليلي و به شکل مقطعي بوده که در آن ۱۰۰ نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک شرکت داشته اند. روش گردآوري اطلاعات، پرسش نامه شامل سوالات آگاهي، نگرش و عملکرد بوده است. و در نهايت اطلاعات با کمک آمار توصيفي و آزمون تي و مجذور کاي دو تجزيه تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني مادران و کودکان مورد مطالعه به ترتيب ۵±۲۷ سال و ۷±۱۸٫۵ ماه بوده است يافته هاي پژوهش نشان داد که ميزان آگاهي مادران در زمينه ابتلا کودک خويش به تشنج ناشي از تب کم تر از متوسط بوده و همچنين مادران عملکرد ضعيفي در زمينه پيشگيري از تشنج ناشي از تب داشتند. بين سابقه آموزش قبلي و سطح تحصيلات مادران با آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در زمينه پيشگيري از تشنج ناشي از تب ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به سطح پايين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران پيشنهاد مي گردد يک برنامه آموزشي مدون در اين زمينه براي حفظ و ارتقا سلامت کودکان در مراکز بهداشتي درماني صورت پذيرد.