مقاله آگاهي، نگرش و عملكرد داروسازان شهر اصفهان در زمينه داروهاي گياهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملكرد داروسازان شهر اصفهان در زمينه داروهاي گياهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله داروهاي گياهي
مقاله داروساز
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سبزقنايي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نفيسه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نقش داروسازان در مصرف صحيح داروهاي گياهي و ايجاد ايمني دارويي انكارناپذير است. اين مطالعه، با هدف سنجش آگاهي، نگرش و عملكرد داروسازان شهر اصفهان در خصوص مصرف داروهاي گياهي صورت گرفت.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، تعداد يك صد نفر از مجموع ۳۵۰ نفر داروسازان شاغل به كار در داروخانه هاي شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷ به روش تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هاي محقق ساخته دانش و نگرش آنان مورد سنجش قرار گرفت. عملكرد نمونه ها از طريق بيمارنما و با استفاده از سه سناريوي علمي بررسي شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گيري از آزمون هاي آمار توصيفي و مجذور كاي و آزمون همبستگي تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: بيـن نمره آگـاهي داروسازان از خصوصيات داروهاي گياهي و تعداد سال هاي فراغت از تحصيـل آنها رابطـه‎اي معكوس و معنـي‎دار وجود داشت اما رابطه معني‎داري بين شركت در دوره هاي آموزش مداوم و نمره آگاهي داروسازان به دست نيامد. ضمناً آگاهي داروسازان مؤنث و مذكر اختلاف معني‎داري را نشان نداد. محدوده امتياز نگرش داروسازان ۵۱ تا ۱۰۷ و ميانگين آن ۸۸٫۸۵±۱۳٫۴۴ بود. با توجه به ميانگين ۷۵ براي پرسشنامه مذكور، ۹۱ درصد داروسازان نسبت به داروهاي گياهي نگرش مثبت داشتند. ارتباط بين نگرش و آگاهي داروسازان در زمينه داروهاي گياهي معني دار نبود. عملكرد و آگاهي داروسازان همبستگي داشت ولي ارتباط معني داري نداشت. بين نگرش داروسازان و عملكرد آنها ارتباط معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: توجه و بازنگري در اهداف و برنامه هاي آموزش كلاسيك داروسازي در خصوص ارايه خدمات دارويي گياهي ضرورت دارد و تا آن زمان، لزوم توجه ويژه به اين مساله در برنامه هاي آموزش مداوم داروسازان به نحو كاربردي و تغيير روش هاي سنتي آن ضروري است.