مقاله آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان در مورد بيماري ايدز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان در مورد بيماري ايدز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله دانشجويان
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي مقدم اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: آبيز آفاق
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: نهركارون مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سرحدي ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به گسترش موارد آلودگي به ويروس HIV در كشور و كشورهاي هم جوار و به ويژه در جوانان، ضروري است ميزان آگاهي و نگرش جوانان از جمله دانشجويان را به عنوان قشر جوان تعيين نماييم تا بتوان به ميزان توانايي آن ها در مقابله با اين بيماري پي برد و نياز به برنامه هاي آموزشي را مشخص نمود.
مواد و روش ها: مطالعه مقطعي به روش نمونه گيري سر شماري روي ۹۵۱ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در سال تحصيلي ۸۷ – ۸۶ انجام شد. اطلاعات با يک پرسشنامه چهار قسمتي جمع آوري گرديد. يافته ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS و آزمون هاي كاي دو و t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه وضعيت آگاهي درباره ايدز در ۵۰٫۲% دانشجويان خوب، ۴۴% متوسط و ۵٫۸% ضعيف بود. هم چنين ۱۷٫۱% نگرش مثبت، ۵۶٫۹% نگرش خنثي و ۲۵٫۹% نگرش منفي داشتند. ۱۲٫۱% تصورات غلطي از راه هاي انتقال داشتند به طوري كه ۳۱٫۹% نيش پشه، ۱۱% استخر شناي مشترك، ۳٫۵% توالت مشترك، ۱۱٫۹% سرفه و عطسه، ۹٫۲% بوسيدن و ۳٫۴% دست دادن را از راه هاي انتقال بيماري مي دانستند. بين سن، درآمد ماهانه خانواده و وضعيت آگاهي ارتباط معني داري وجود داشت (به ترتيبp<0.005 ،p<0.001 و p<0.001).
نتيجه گيري: اگرچه به نظر مي رسد كه آگاهي راجع به بيماري ايدز در حد متوسط به بالا باشد، ولي تصورات غلطي درباره بيماري هنوز وجود دارد. اين تصورات غلط و نگرش هاي نامطلوب بايد اصلاح گردد تا بتوانيم از انتقال آن پيشگيري كنيم.